Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 - DEFINITIES

 1. Het Inspiratielokaal: de eenmanszaak van Maud Asha van den Abeelen, statutair gevestigd te Amersfoort, Nederland en handelend onder de naam Het Inspiratielokaal, tevens optredend als vertegenwoordiger van de creatieveling;
 2. Creatief: de maker, illustrator of kunstenaar die wordt vertegenwoordigd door Het Inspiratielokaal;
 3. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die Het Inspiratielokaal en/of de creatieveling opdracht geeft tot het uitvoeren van opdrachten of met wie Het Inspiratielokaal een overeenkomst heeft gesloten;
 4. Eindproduct: alle materiële en immateriële objecten, waaronder – maar niet beperkt tot – voorlopige en/of definitieve ontwerpen, schetsen, digitale en originele tekeningen, maquettes, werktekeningen, detailtekeningen, fotografische producten, formats, teksten, slogans, campagnes, reclamecampagnes, filmproducties, muziekstukken, producten gemaakt met behulp van computerondersteunde manipulatie en/of montage, stemmen, geluiden en effecten, en de dragers waarop dergelijke objecten zijn opgenomen, zoals dia's, fotonegatieven, polaroidfoto's, cd's of digitale bestanden, al dan niet door Het Inspiratielokaal aan de opdrachtgever verstrekt als tussen-, deel- of eindresultaten van de in het kader van de opdracht verrichte werkzaamheden;
 5. Referentiemateriaal: alle objecten, personen, informatie en gegevens die de opdrachtgever aan Het Inspiratielokaal en/of de creatieveling ter uitvoering van de opdracht verstrekt;

ARTIKEL 2 - TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Het Inspiratielokaal en/of de creatieveling en de opdrachtgever, tenzij Het Inspiratielokaal uitdrukkelijk schriftelijk afstand doet van de toepasselijkheid ervan.
 2. Het Inspiratielokaal wijst de toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de klant uitdrukkelijk af.

ARTIKEL 3 - HET AANBOD

 1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Het Inspiratielokaal niet.
 2. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

ARTIKEL 4 - OFFERTES EN OVEREENKOMSTEN

 1. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Het Inspiratielokaal onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 2. Het Inspiratielokaal kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Het Inspiratielokaal op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 3. Het Inspiratielokaal zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 1. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand

ARTIKEL 5 - OPDRACHTEN

 1. Indien geen opdrachtbevestiging is verzonden, wordt de overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen indien en zodra Het Inspiratielokaal/ de creatieveling aanvangt met de werkzaamheden aan de opdracht, voor zover die werkzaamheden zijn aangevangen als gevolg van afspraken of mededelingen namens de opdrachtgever waarop Het Inspiratielokaal redelijkerwijs mag vertrouwen. Eventuele wijzigingen in de overeenkomst dienen schriftelijk te worden overeengekomen. De kosten die aan dergelijke wijzigingen zijn verbonden, en eventueel extra benodigde tijd, zijn voor rekening van de opdrachtgever. E-mails worden beschouwd als schriftelijke bevestigingen.
 2. Het Inspiratielokaal is gerechtigd de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan derden die niet in dienst zijn van Het Inspiratielokaal, dan wel deze derden opdracht te geven de opdracht of onderdelen daarvan uit te voeren, naar keuze van Het Inspiratielokaal. Het Inspiratielokaal is gerechtigd de opdracht te laten uitvoeren overeenkomstig de eigen creatieve inzichten en opvattingen van Het Inspiratielokaal, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 3. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het tijdig aanleveren van alle gegevens of referentiematerialen die redelijkerwijs nodig zijn voor de uitvoering van de opdracht. De opdrachtgever dient tevens alle overige medewerking te verlenen die redelijkerwijs in verband met de uitvoering van de opdracht nodig is. Indien Het Inspiratielokaal genoodzaakt is de werkzaamheden aan de opdracht op te schorten omdat aan deze verplichting van de opdrachtgever niet is voldaan, komen de kosten van die opschorting en de daaruit voortvloeiende schade voor rekening van de opdrachtgever.
 4. Indien bij de feitelijke uitvoering van de opdracht geen vertegenwoordiger van de opdrachtgever aanwezig is, noch met redelijke inspanning beschikbaar is, wordt Het Inspiratielokaal geacht – voor zover nodig – op te treden als contactpersoon of vertegenwoordiger van de opdrachtgever. Als gevolg hiervan is Het Inspiratielokaal gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de uitvoering van de opdracht en is de opdrachtgever verplicht Het Inspiratielokaal te vergoeden voor eventuele kosten die in verband met dergelijke wijzigingen ontstaan.

ARTIKEL 6 – TITEL EN LICENTIE

 1. De op het eindproduct rustende eigendoms- en intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen de auteursrechten en naburige rechten, behoren toe aan Het Inspiratielokaal en/of de creatieveling.
 2. Het gebruik van de klant is beperkt tot het doel, de territoria, de periode, de frequentie en de media die tussen partijen zijn overeengekomen. Indien partijen geen afspraken hebben gemaakt over het gebruiksrecht, wordt het gebruiksrecht geacht eenmalig te zijn en beperkt tot gebruik gedurende maximaal één jaar, in Nederland, en met gebruikmaking van het medium van het eerste gebruik. Voor elke andere vorm van gebruik is voorafgaande schriftelijke toestemming van Het Inspiratielokaal vereist.
 3. Illustraties gemaakt op of tijdens live evenementen zijn uitsluitend bedoeld voor privégebruik. Elk ander (commercieel) gebruik is strikt verboden, tenzij vooraf anders is overeengekomen. De opdrachtgever draagt ​​de verantwoordelijkheid voor eventuele overtredingen van deze termijn en kan daarom aansprakelijk worden gesteld.
 4. De opdrachtgever mag zonder schriftelijke toestemming van Het Inspiratielokaal geen wijzigingen of bewerkingen aan het eindproduct aanbrengen, noch derden in de gelegenheid stellen, al dan niet opzettelijk, de illustraties/foto's in digitale vorm of anderszins te gebruiken, hergebruiken, downloaden of bewerken .
 5. In aanvulling op het bovenstaande mag de opdrachtgever het door Het Inspiratielokaal geleverde eindproduct en/of het creatieve in eigendom overdragen, verpanden, uitlenen, verhuren of op andere wijze ter beschikking stellen aan derden, noch de eindproduct met aanspraken of rechten van derden, tenzij Het Inspiratielokaal daarvoor haar uitdrukkelijke toestemming heeft verleend en tenzij de opdrachtgever al zijn verplichtingen jegens Het Inspiratielokaal en/of het creatieve is nagekomen.
 6. Indien de goedkeuring als bedoeld in de voorgaande leden niet is verleend, is de opdrachtgever verplicht Het Inspiratielokaal en/of de creatieveling volledig te vrijwaren voor schade. Daarnaast is de opdrachtgever aan Het Inspiratielokaal en/of de creatieveling minimaal de volgende opslagen verschuldigd, uitgedrukt in percentages van de vergoedingen die in verband met de opdracht aan de betreffende creatieveling en eventuele andere personen of medewerkers zijn betaald of te betalen, in de volgende situaties:
 1. gebruik in Europa, maar buiten Nederland: 100%
 2. gebruik buiten Europa: 100%
 3. gebruik in een ander medium: 100% per medium
 4. gebruik voor een langere periode: 100% per jaar, met een minimum van één jaar.
 1. De hierboven vermelde opslagen kunnen cumulatief zijn en zijn onmiddellijk opeisbaar vanaf het moment van elk ongeoorloofd gebruik, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.
 2. Indien partijen zijn overeengekomen dat de eigendom van het te leveren eindproduct op opdrachtgever wordt overgedragen, dan wel dat aan opdrachtgever een licentie wordt verleend, zullen dergelijke afspraken, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, in alle gevallen geschieden. onder de opschortende voorwaarde dat de opdrachtgever alle aan Het Inspiratielokaal en/of de creatieveling uit welke overeenkomst dan ook verschuldigde bedragen heeft voldaan. Het gebruiksrecht van het aan de opdrachtgever geleverde eindproduct bestaat pas op het moment dat de opdrachtgever alle uit welke overeenkomst dan ook aan Het Inspiratielokaal en/of de creatieveling verschuldigde bedragen heeft voldaan.
 3. De opdrachtgever vrijwaart Het Inspiratielokaal en/of de creatieveling voor alle aanspraken van derden in verband met intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door de opdrachtgever aangeleverde referentiematerialen of eventuele ideeën, samenvattingen, bewerkingen, scenario’s, scripts, verhaallijnen, formats of door de opdrachtgever goedgekeurde en door Het Inspiratielokaal en/of de creatieveling uitgewerkte, bewerkte en/of uitgevoerde concepten, en tegen verlies, diefstal, vernietiging of beschadiging van het referentiemateriaal en/of eventueel verstrekte en/of verstrekte gegevens de cliënt.
 4. Indien overeengekomen dient de opdrachtgever bij elk gebruik van het eindproduct de naam van de creatieveling te vermelden. De opdrachtgever dient deze verplichting tevens op te leggen aan eventuele relevante derden.
 5. Het Inspiratielokaal en/of de creatieveling zijn te allen tijde gerechtigd het eindproduct te gebruiken voor eigen publiciteit of promotie.

ARTIKEL 7 - HERROEPINGSRECHT

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Het Inspiratielokaal mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 1. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Het Inspiratielokaal en/of de creatieveling mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 2. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 3. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
 4. Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:
 1. Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:
 1. Indien Het Inspiratielokaal en/of de creatieveling de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 2. Indien Het Inspiratielokaal en/of de creatieveling de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

ARTIKEL 8 - VERPLICHTINGEN VAN DE CONSUMENT TIJDENS DE BEDENKTIJD

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

ARTIKEL 9 - UITOEFENING VAN HET HERROEPINGSRECHT DOOR DE CONSUMENT EN KOSTEN DAARVAN

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit via het e-mailadres: maud@hetinspiratielokaal.nl binnen de bedenktermijn op ondubbelzinnige wijze aan Het Inspiratielokaal en/of de creatieveling.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als Het Inspiratielokaal en/of de creatieveling niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als Het Inspiratielokaal en/of de creatieveling aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument Het Inspiratielokaal en/of de creatieveling een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door Het Inspiratielokaal en/of de creatieveling is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
 7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of indien:
 1. Het Inspiratielokaal en/of de creatieveling de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of de kostenvergoeding bij herroeping niet heeft verstrekt, of;
 2. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst tijdens de bedenktijd heeft verzocht.

ARTIKEL 10 - VERPLICHTINGEN VAN DE ONDERNEMER BIJ HERROEPING

 1. Als Het Inspiratielokaal de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. Het Inspiratielokaal en/of de creatieveling gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 3. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Het Inspiratielokaal en/of de creatieveling de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.
 4. Het gehele orderbedrag wordt terugbetaald binnen 14 dagen na aanmelding van retour.

ARTIKEL 11 - UITSLUITING HERROEPINGSRECHT

Het Inspiratielokaal en/of de creatieveling kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als Het Inspiratielokaal en/of de creatieveling dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen.
 2. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
 1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
 2. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 3. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

ARTIKEL 12 - DE PRIJS

 1. Alle in offertes, orderbevestigingen en overeenkomsten vermelde prijzen luiden in euro's en zijn inclusief BTW.
 2. De prijzen zijn mede gebaseerd op de kosten op het moment dat deze zijn berekend. Het Inspiratielokaal is gerechtigd eventuele verhogingen van geldende kosten en/of schommelingen in valutakoersen voor vreemde valuta, zowel voor als na het sluiten van de overeenkomst, aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Indien zich dergelijke prijswijzigingen voordoen, is de opdrachtgever niet gerechtigd ontbinding van de overeenkomst te vorderen, tenzij een beroep op dit beding onredelijk of onbillijk is. Indien de overeenkomst op die grond wordt ontbonden, dient de opdrachtgever minimaal de reeds door Het Inspiratielokaal gemaakte kosten (zowel interne kosten op basis van Het Inspiratielokaal berekeningen als externe kosten) te vergoeden.

ARTIKEL 13 - RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID

 1. Verzending of aflevering van het eindproduct, naar welke partij en naar welke locatie dan ook, is voor rekening en risico van de opdrachtgever.
 2. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft met het in ontvangst nemen van het door Het Inspiratielokaal verzonden eindproduct of indien om redenen die onafhankelijk zijn van Het Inspiratielokaal geen afname van het eindproduct plaatsvindt, komt die omstandigheid voor risico van de opdrachtgever. Het Inspiratielokaal is in dergelijke situaties gerechtigd het eindproduct voor rekening en risico van de opdrachtgever op te (laten) slaan en betaling te vorderen als ware er geleverd.
 3. Noch Het Inspiratielokaal noch de creatieveling is aansprakelijk voor enige schade die de opdrachtgever lijdt, behoudens opzet of grove schuld.
 4. Noch Het Inspiratielokaal noch de creatieveling is aansprakelijk voor eventuele schade opgelopen aan de opdrachtgevers of evenementenlocatie door gebruikerssporen die betrekking hebben op het werk van de creatieve e.a. verf- of inktvlekken, papiersnippers etc., tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.
 5. Noch Het Inspiratielokaal noch de creatieveling is aansprakelijk voor enige schade toe te rekenen aan door de opdrachtgever of door Het Inspiratielokaal ingeschakelde derden, of toe te rekenen aan door deze derden gebruikte materialen of ingehuurde personen.
 6. De opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor de gevolgen van het gebruik van het eindproduct. De opdrachtgever vrijwaart Het Inspiratielokaal hierbij voor alle aanspraken van derden in verband met dergelijk gebruik.

ARTIKEL 14 - LEVERING EN UITVOERING

 1. Het Inspiratielokaal zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Het Inspiratielokaal kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Het Inspiratielokaal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal Het Inspiratielokaal het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Het Inspiratielokaal tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Het Inspiratielokaal bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 15 - BETALING

 1. Indien partijen zijn overeengekomen dat het eindproduct niet in zijn geheel maar in gedeelten wordt geleverd, kan elke deellevering afzonderlijk worden gefactureerd en betaald conform de in deze voorwaarden vastgelegde betalingsvoorwaarden.
 2. Indien de overeengekomen opdracht een looptijd heeft van meer dan 30 dagen, is Het Inspiratielokaal gerechtigd na 30 dagen een tussentijdse factuur te sturen.
 3. Het Inspiratielokaal is gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten of te staken indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen 30 dagen na dagtekening van de betreffende factuur volledig heeft betaald.
 4. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dienen alle aan de opdrachtgever verzonden facturen te worden betaald binnen 30 dagen na de datum op die facturen. Door het enkele verstrijken van die termijn is de opdrachtgever in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist.
 5. Indien partijen zijn overeengekomen dat betaling in termijnen zal geschieden, is bij niet tijdige betaling het gehele bedrag direct opeisbaar, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist.
 6. Niet volledige betaling aan Het Inspiratielokaal leidt in alle gevallen tot intrekking van de eerder verleende goedkeuring voor het gebruik van het geleverde eindproduct.
 7. Bij niet- of niet-tijdige betaling is de opdrachtgever handelsrente verschuldigd vanaf de datum op de desbetreffende factuur. Alle overige kosten, zoals incassokosten, buitengerechtelijke kosten en alle juridische kosten komen eveneens voor rekening van de opdrachtgever, in alle gevallen met een minimum van 10% van het gefactureerde bedrag.
 8. Bij niet of niet tijdige betaling van de opdrachtgever heeft Het Inspiratielokaal en/of de creatieveling een retentierecht op alle door hen aan de opdrachtgever ter beschikking gestelde objecten, totdat de opdrachtgever alle bedragen heeft betaald. verschuldigd aan Het Inspiratielokaal.

ARTIKEL 16 – OVERMACHT

 1. In geval van overmacht aan de zijde van Het Inspiratielokaal is Het Inspiratielokaal gerechtigd hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, een geschikte vervanger voor te stellen, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De opdrachtgever is in dat geval niet gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, nakoming en/of schadevergoeding te vorderen, tenzij deze niet-aanspraak onredelijk of onbillijk is. Indien nakoming door Het Inspiratielokaal blijvend onmogelijk is, is de opdrachtgever gehouden alle door Het Inspiratielokaal in redelijkheid gemaakte kosten te vergoeden.
 2. Een eventuele vergoeding van schade als bedoeld in punt 1. hierboven, zal niet hoger zijn dan het bedrag dat de opdrachtgever reeds aan Het Inspiratielokaal heeft betaald.

ARTIKEL 17 - KLACHTENREGELING

 1. Het Inspiratielokaal beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Het Inspiratielokaal, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij Het Inspiratielokaal ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Het Inspiratielokaal binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot Het Inspiratielokaal. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.
 6. Een klacht schort de verplichtingen van Het Inspiratielokaal niet op, tenzij Het Inspiratielokaal schriftelijk anders aangeeft.
 7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Het Inspiratielokaal, zal Het Inspiratielokaal naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.